تجهیزات شبکه

تجهیزات شبکه

معرفی  تجهیزات  شبکه تجهیزات شبکه تجهیزاتی که مستقیما به یک بخش شبکه متصل هستند به عنوان یک وسیله یا همان تجهیزات ذکر شده است. این تجهیزات در دو رده بندی تفکیک شده اند وسایل کاربرنهایی (end-user) وسایل شبکه وسایل کاربرنهایی کامپیوتر , چاپگر , اسکنر و وسیله های دیگری...